0

Twój koszyk

Regulamin uczestnictwa

§ 1. Postanowienia ogólne

Strona internetowa www.sympozjum.pufrm.eu jest prowadzona przez Polsko-Ukraińską Fundację Rozwoju Medycyny (zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem) z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000506048, REGON: 061673533, NIP: 712-328-69-25.

 1. Organizatorem 47. Ogólnopolskiego Sympozjum i Warsztatów Alergologicznych prof. Krzysztofa Buczyłki jest Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin.
 2. 47. Ogólnopolskie Sympozjum i Warsztaty Alergologiczne prof. Krzysztofa Buczyłki, zwane w dalszej części Regulaminu Sympozjum, odbywa się w terminie i miejscu określonym przez Organizatora.
 3. Uczestnikami sympozjum są lekarze specjaliści oraz przedstawiciele sponsorów.
 4. W ramach Sympozjum będą odbywały się wykłady, warsztaty oraz wystawa firm farmaceutycznych.
 5. Program Sympozjum przygotowywany jest przez Komitet Naukowy, którego skład ustala Organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca Sympozjum w przypadku uzasadnionym i po akceptacji Komitetu Naukowego.

Podstawowe definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin strony www.sympozjum.pufrm.eu

Organizator – Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny (zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem) z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000506048, REGON: 061673533, NIP: 712-328-69-25.

Sympozjum – 47. Ogólnopolskie Sympozjum i Warsztaty Alergologiczne prof. Krzysztofa Buczyłki

Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca ze strony www.sympozjum.pufrm.eu i dokonująca rejestracji na Sympozjum za jej pośrednictwem. W związku z charakterem wydarzenia Uczestnikiem jest lekarz specjalista posiadający numer wykonywania zawodu oraz przedstawiciele firm sponsorskich zgłoszeni imiennie przez ten firmy.

Produkt– usługa będąca przedmiotem umowy, świadczona za pośrednictwem strony www.sympozjum.pufrm.pl, tutaj uczestnictwo w Sympozjum;

Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie www.sympozjum.pufrm.eu, umożliwiający rejestrowanie się na Sympozjum;

Zamówienie – oświadczenie woli Uczestnika, złożone za pośrednictwem strony www.sympozjum.pufm.eu, określające: rejestrację na Sympozjum;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. Rejestracja Uczestnika na wydarzenie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez dodanie do Koszyka Produktu i następnie wypełnienie formularza Zamówienia.
 2. Rejestracja Uczestnika na Sympozjum jest dobrowolna i odpłatna. Warunkiem zarejestrowania się na Sympozjum przez Uczestnika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień, a następnie dokonanie płatności.
 3. Koszt dojazdu i noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§ 3. Metody płatności

 1. Dostępną metodą płatności jest:
  – Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24

§ 4. Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Sympozjum wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej drogą elektroniczną lub tradycyjną listem na adres Organizatora.
 2. Reklamacje powinny być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Sympozjum.
 3. Organizator ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. W celu anulowania rejestracji należy przesłać wniosek do Organizatora na adres mailowy kontakt@pufrm.eu. W przypadku anulowania Zamówienia przed 10.03.2024 r. Uczestnik otrzyma 100% zwrot kosztów, między 11.03 a 05.05.2024 r. Uczestnik otrzyma 50% zwrot kosztów, natomiast anulowanie Zamówienia po 05.05.2024 r. nie podlega zwrotowi.  

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.sympozjum.pufrm.eu jest Polsko-Ukraińską Fundację Rozwoju Medycyny z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin adres e-mail: kontakt@pufrm.eu
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak w konieczne do rejestracji Uczestnika na Sympozjum. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją Uczestników na Sympozjum oraz na potrzeby dokonania płatności za uczestnictwo w Sympozjum. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy (oznaczonych jako obowiązkowe) skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obowiązkowe, jest dobrowolne i nie jest konieczne do rejestracji Uczestnika na wybrane wydarzenie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji poprzez www.sympozjum.pufrm.eu na Sympozjum stanowi zawarta umowa.
 4. Dane osobowe Uczestników Sympozjum będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji umowy oraz przez okres niezbędny do dopełnienia przez Organizatora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a także do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 5. Dane osobowe przekazywać będziemy podmiotom obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz obsługujących płatności elektroniczne. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Uczestników do państw trzecich.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej www.sympozjum.pufrm.eu w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem: www.sympozjum.pufrm.eu/polityka-prywatnosci/

§ 6. Zgoda na udostępnienie wizerunku

 1. Rejestracja na Sympozjum jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Sympozjum autorskich praw majątkowych wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm) do zdjęć i nagrań wykonanych podczas Sympozjum z utrwalonym wizerunkiem Uczestnika i na wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych, referencyjnych, naukowych czy edukacyjnych w tym publikowanych także na stronach Internetowych Organizatora (sympozjum.pufrm.eu) oraz Partnera (www.emmacafe.pl).
 2. Ustalenie to dotyczy sytuacji, gdy Uczestnik zostanie sfotografowany lub sfilmowany wraz z innymi osobami biorącymi udział w Sympozjum w trakcie aktywności podczas wydarzenia oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyraził zgodę na filmowanie, bądź pozowanie do zdjęcia.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 02.02.2024 r.
 2. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Umowy zawierane za pośrednictwem strony www.sympozjum.pufrm.eu zawierane są w języku polskim.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Sympozjum.
 5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie pod następującym adresem URL www.sympozjum.pufrm.eu/regulamin. Regulamin jest udostępniony pod wskazanym wyżej adresem w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1145), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami  także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity DZ. U. z 2019 r., poz. 134).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.
 8. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Uczestnika.